www.golfik.sk - lacný golfový obchod, golfové potreby, golfove palice
Golfový obchod, golfové potreby
Vyhľadávanie
Kategórie
Najpredávanejší
Novinky za 5 €
Golfové pravidla 2012- 2015
Úvodná stránka > Obchodné podmienky > Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Spoločnosť Mark&Leo s.r.o. so sídlom J. Smreka 9, 84108 Bratislava v zmysle Zákona č. 397/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2008 vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje práva a povinnosti spoločnosti Mark&Leo s.r.o. a jej zákazníkov 

9.1. Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.golfik.skje poskytovaná zaručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho.

9.2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

9.3. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru, alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať (golfové loptičky, tíčka a iný spotrebný tovar).

9.4. Predávajúci je povinný záručnú reklamáciu vybaviť do 30 dní. V prípade, že závada nebola odstránená do 30 dní, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má nárok na vrátenie tovaru prípadne na výmenu tovaru.

9.5. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu reklamáciu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

a) kupujúci vadu zistil,
b) kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.

  V pripade, že si kupujúci nesplní svoju povinnosť oznámiť predávajúcemu reklamáciu vady tovaru ihneď ako vadu zistí, kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 

9.6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré spotrebiteľ spôsobil sám,
b) o ktorých spotrebiteľ vedel pred prevzatím tovaru,
c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

9.7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

9.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v internetovom obchode www.golfik.sk .

9.10. Tento reklamačný poriadok je platný pre všetky uzavreté obchodné prípady, pokiaľ nie sú písomnou, alebo elektronickou formou dojednané iné záručné podmienky.

9.11. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

9.12. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci je povinný predložiť vadný tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

9.13. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu formou elektronickej komunikácie (e-mailom) v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. 

Zákazník je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na vlastné náklady.
Kupujúci je povinný vyplniť Reklamačný formulár a doručiť ho predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom. Reklamačný formulár je umiestnený na stránke internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:  

doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

Tovar, ktorý bude predávajúcemu zaslaný na dobierku, nepreberáme.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu:

Mark&Leo s.r.o
J. Smreka 9
841 08 Bratislava
Slovenská republika

9.14. V prípade neoprávnenej reklamácie môže predávajúci účtovať kupujúcemu vzniknuté náklady súvisiace s prešetrením funkčnosti produktu a náhradou vynaložených nákladov, ktoré vznikli iným sprostredkujúcim inštitúciám, podieľajúcich sa na prešetrení reklamácie

 

Prihlásenie
Nákupný košík
Produkty v košíku: 0

Celkom: 0,- €
(0,- € bez DPH)
Objednať
Odporúčame
Akcie na facebook
Pridajte sa k nám na facebook - u, získate zľavy a informácie
Anketa
Uvítali by ste možnosť platby platobnou kartou?
Áno uvítal
Nie neuvítal
Neviem
Bál by som sa zneužitia
Nemám kartu
HoreTlačiť
 © 2008-2017 Mark&Leo s.r.o.
Pricemania.sk    WebShopy.sk   Porovnanie cien produktov na NajdiCenu.sk www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe