www.golfik.sk - lacný golfový obchod, golfové potreby, golfove palice
Golfový obchod, golfové potreby
Vyhľadávanie
Kategórie
Najpredávanejší
Novinky za 5 €
Oficiálny predajca
Úvodná stránka > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

V Š E O B E C N É   O B C H O D N É   P O D M I E N K Y  

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej môže byť VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je Mark&Leo s.r.o. , so sídlom J.Smreka 9, 841 08 Bratislava, IČO: 44 311 508, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  53792/B, DIČ: 2022659760, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre obchodné vzťahy uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kontaktné údaje predávajúceho:

poštová adresa:
Mark&Leo s.r.o.
J.Smreka 9,
841 08 Bratislava

e-mail: info(zavinac)golfik.sk
telefón: 00421-907-237 107
číslo účtu IBAN: SK33 0200 0000 0024 9023 8255

IČO: 44311508,
DIČ: 2022659760
IČ DPH: SK2022659760
Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  53792/B

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na takto vzniknutú Kúpnu zmluvu, uzatvorenú na stránke elektronického obchodu www.golfik.sk , ktorú prevádzkuje predávajúci.
Na základe tejto Kúpnej zmluvy predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva"). Každá objednávka je považovaná za záväznú.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria INÚ písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.golfik.sk , prevádzkovanú predávajúcim je katalógom bežne dodávaného tovaru. 

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá formou kupujúcim vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na stránke internetového obchodu www.golfik.sk ,  a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o prijatí objednávky označené ako "potvrdenie objednávky". Na Vašu e-mailovú adresu , ktorú uvediete do objednávkového formulára, Vám budú v prípade potreby zasielané ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Toto potvrdenie objednávky obsahuje tieto údaje:

- názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,

- cenu tovaru a/alebo iných služieb,

- údaj o dodacej lehote tovaru,

- miesto, kde má byť tovar dodaný

- údaje o cene, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho,  

- údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.3.  Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.golfík.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdil, že sa obozoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými pri objednaní tovaru: Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.).
 

3. Práva a povinnosti predávajúceho


3.1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom    množstve, kvalite a termíne.  

- zabaliť tovar takým spôsobom aby neprišlo k poškodeniu 

- dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ostatné doklady, ktoré vyžadujú právne predpisy Slovenskej republiky (v prípade potreby návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad) 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, v prípade vypredania zásob,  alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami.
Predávajúci má právo objednávku stornovať aj v prípade, že nie je schopný dodať tovar v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu www.golfik.sk , pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

Predávajúci je povinný telefonicky, alebo e-mailom informovať kupujúceho o stornovaní objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené v lehote 10 dní na prevodom na bankový účet kupujúceho, z ktorého platba prišla predávajúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:
- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, 
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, 
- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru.

5.1. Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená záväzná akceptácia objednávky, teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky, alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou')

5.3. Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim faktúrovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky, alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu, alebo zamietnutie návrhu na zmenu, alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.

5.4. Pokiaľ kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, z ktorého platba prišla predávajúcemu.

5.5. VRÁTENIE TOVARU - Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia  tovaru podľa Dodacích podmienok týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ustanovením zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").  

5.6.   Kupujúci je povinný pri vrátení tovaru, alebo výmene tovaru, doručť tovar v pôvodnom nepoškodenom balení, nepoužitý a nijako poškodený. Spolu s tovarom je povinný vrátiť aj daňový doklad (faktúra, pokladničný alebo príjmový doklad). V prípade nesplnenia niektorej z týchto podmienok nemusí byť vrátenie, alebo výmena tovaru uznané. 

5.7.  Adresa na vrátenie tovaru

Tovar na vrátenie zašlite na adresu:

Mark&Leo s.r.o
J. Smreka 9
841 08 Bratislava
Slovenská republika

Tovar neposielajte na dobierku a doporučujeme balík poistiť.
Spoločnosť Mark&Leo s.r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu balíka pri vráteni tovaru, preto doporučujeme balík poistiť.

5.8 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.8.1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese:
Mark&Leo s.r.o.
J. Smreka 9
84108 Bratislava
email: info@golfik.sk
tel: 0907 237 107

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.golfik.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.8.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s tovarom. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu, alebo ho odovzdajte Mark&Leo s.r.o., J. Smreka 9,  84108 Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Prepravné náklady na vrátenie tovaru znášate vy ako kupujúci a nemáte právo vyžadovať ich preplatenie predávajúcim.
Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru


Formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického komunikačného prostriedku v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji č 102/2014 Z.z.

 

6. Dodacie a platobné podmienky

6.1. Tovar je predávaný podľa vzorov, katalógov, popisov  predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.golfik.sk .

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.  V prípade, že si kupujúci neprevezme odoslaný tovar od spoločnosti zabezpečujúcej prepravu a doručenie, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky vzniknuté náklady na prepravu a doručenie. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky, alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 3 €  za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

6.4. Váha, rozmery, obrazové zobrazenie a ostatné údaje o tovare obsiahnuté na internetových stránkach internetového obchodu www.golfik.sk  sú nezáväznými údajmi.  

 6.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávkovom formulári ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 6.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu ( kuriérovi) svoju Identifikačnú kartu (Občiansky preukaz). Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.  

6.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. tychto Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.9. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, na požiadanie aj vytlačenú. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

6.10. V prípade, že si kupujúci neprevezme odoslaný tovar od spoločnosti zabezpečujúcej prepravu a doručenie, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky vzniknuté náklady na prepravu a doručenie.

6.11. Spôsoby platieb:

Platba bankovým prevodom :

Ak si zvolíte tento spôsob platby, môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet 3 spôsobmi.

1. bankovým prevodom z Vášho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš účet

3. odoslaním finančnej čiastky poštovou poukážkou z ktorejkoľvek pošty v SR

Bankové spojenie :

číslo účtu: 2490238255 / 0200
Medzinárodný formát čísla účtu je zaslaný po objednávke zo zahraničia e-mailom zákazníkovi spolu s čiastkou poštovného podľa platných taríf Slovenskej pošty.
Variabilný symbol uveďte ID Vašej objednávky, ktorú obdržíte v potvrdzovacom emaile.
Zaplatený tovar Vám bude pripravený a po obdržaní platby na náš účet bude odoslaný.

Dobierkou :

Tovar zaplatíte doručovacej službe (Slovenská pošta, kurierska služba ReMax) pri prevzatí objednávky.
V prípade dodania tovaru mimo Slovenskú republiku je požadovaná vždy platba vopred. 

Hotovosť, osobný odber:

V tomto prípade zaplatíte v hotovosti pri preberaní tovaru.

7. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a podľa ceny predávajúceho platnej v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny platných právnych predpisov (zmena dph, zavedenie nových dovozných poplatkov a cla), zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

7.3. V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným bankovým prevodom, sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4. Pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak,  je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

7.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

7.8.Všetky vyhlásené cenové, alebo balíčkové akcie sú platné maximálne do vypredania zásob, pokiaľ pri akciovom produkte nie je uvedené inak.

 

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Za prevzatie od predávajúceho sa považuje aj potvrdené prevzatie od spoločnosti zabezpečujúcej dopravu a doručenie tovaru.

 

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Spoločnosť Mark&Leo s.r.o. so sídlom J. Smreka 9, 84108 Bratislava v zmysle Zákona č. 397/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2008 vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje práva a povinnosti spoločnosti Mark&Leo s.r.o. a jej zákazníkov 

9.1. Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.golfik.sk je poskytovaná zaručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho.

9.2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

9.3. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru, alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať (golfové loptičky, tíčka a iný spotrebný tovar).

9.4. Predávajúci je povinný záručnú reklamáciu vybaviť do 30 dní. V prípade, že závada nebola odstránená do 30 dní, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a má nárok na vrátenie tovaru prípadne na výmenu tovaru.

9.5. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu reklamáciu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

a) kupujúci vadu zistil,
b) kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.

V pripade, že si kupujúci nesplní svoju povinnosť oznámiť predávajúcemu reklamáciu vady tovaru ihned ako vadu zistí, kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré spotrebiteľ spôsobil sám,
b) o ktorých spotrebiteľ vedel pred prevzatím tovaru,
c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

9.7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

9.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v internetovom obchode www.golfik.sk .

9.10. Tento reklamačný poriadok je platný pre všetky uzavreté obchodné prípady, pokiaľ nie sú písomnou, alebo elektronickou formou dojednané iné záručné podmienky.

9.11. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.

9.12. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Kupujúci je povinný predložiť vadný tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

9.13. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu formou elektronickej komunikácie (e-mailom) v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. 

Zákazník je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na vlastné náklady.
Kupujúci je povinný vyplniť Reklamačný formulár a doručiť ho predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom. Reklamačný formulár je umiestnený na stránke internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:  

doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

Tovar, ktorý bude predávajúcemu zaslaný na dobierku, nepreberáme.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu:

Mark&Leo s.r.o
J. Smreka 9
841 08 Bratislava
Slovenská republika

9.14. V prípade neoprávnenej reklamácie môže predávajúci účtovať kupujúcemu vzniknuté náklady súvisiace s prešetrením funkčnosti produktu a náhradou vynaložených nákladov, ktoré vznikli iným sprostredkujúcim inštitúciám, podieľajúcich sa na prešetrení reklamácie


                                                10. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia (ARS) svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o ARS. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Mark&Leo s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia prípadne iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.
Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na internetových stránkach:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@golfik.sk


 

                                     11. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa


11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, odoslaním objednávky oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 
11.2 Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.golfik.sk, informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách.
 
11.3. Zákazník odoslaním záväznej objednávky čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu  podľa odseku 11.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 11.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom predávajúcemu.

11.4. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.golfik.sk.
 
11.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 11.2. týchto podmienok.
 
11.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 
11.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 
11.8. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu zákazník podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak zákazníkova povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
 
11.9. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 11.13. je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka.
 
11.10. Právo zákazníka podľa odseku 11.9. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana zákazníka, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 
11.11. Zákazník na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy zákazníka na účely priameho marketingu.
 
11.12. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka zákazníka je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie zákazník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
11.13. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Zákazník má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti zákazníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje zákazníka v lehote podľa odseku 11.20. Zákazník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke zákazníka, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov zákazníka.
 
11.14. Ak zákazník uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom zákazník doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis zákazníka; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať zákazníkovi,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 
11.15. Zákazník pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 
11.16. Ak zákazník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 
11.17. Ak zákazník nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 
11.18. Žiadosť zákazníka podľa odseku 11.8., 11.9. 1/, 3/ až 6, a odseku 11.11. až 11.13. vybaví predávajúci bezplatne.
 
11.19. Žiadosť zákazníka podľa odseku 11.9. 2/ vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 
11.20. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť zákazníka podľa odsekov 11.18. a 11.19. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
 
11.21. Obmedzenie práv zákazníka podľa odseku 11.10. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi zákazníkovi a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
11.22. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje zákazníka na účely uvedené v odseku 11.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
 
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
 
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124

11.23. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

11.24. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.), a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a zákazník je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane
 
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov spoločnosti Mark&Leo s.r.o., so sídlom: J. Smreka 9, 841 08 Bratislava, IČO: 44311508 s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky tretej strane a to spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.
 
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
 
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.golfik.sk.   
 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 
Týmto ako zákazník udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 8.1. a na účely uvedené v odseku 8.2. týchto podmienok spoločnosťou Mark&Leo s.r.o.,  J. Smreka 9, 84108 Bratislava.
 
Ako zákazník som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
 
Ako zákazník prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.golfik.sk.

 

11. Záverečné ustanovenia. 

11.1.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. februára 2016

 

Prihlásenie
Nákupný košík
Produkty v košíku: 0

Celkom: 0,- €
(0,- € bez DPH)
Objednať
Odporúčame
Akcie na facebook
Pridajte sa k nám na facebook - u, získate zľavy a informácie
Anketa
Uvítali by ste možnosť platby platobnou kartou?
Áno uvítal
Nie neuvítal
Neviem
Bál by som sa zneužitia
Nemám kartu
HoreTlačiť
 © 2008-2017 Mark&Leo s.r.o.
Pricemania.sk    WebShopy.sk   Porovnanie cien produktov na NajdiCenu.sk www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe